Project Description

فضای ویژه بزرگ برای  گربه های بازیگوش. فضای  VVIP در بخش اداری مجموعه قرارگرفته تا نظارت مستقیم مدیریت روی این گربه ها باشد. این فضا یه ابعاد ۲ متر و نیم متر در یک متر و نیم و ارتفاع ۲ متر می باشد. اسکرچر داخل اتاق هر روز نظافت خواهد شد و خاک درون این فضا نیز مانند سایر فضا های هتل میو هر روز دو بار نظافت و پاک سازی می شود. این فضا مناسب برای گربه هایی ست که ممکن است از دور شدن از انسان ها و تنهایی بترسند. در این فضا هم دائما رفت و آمد صاحبان گربه را می بینند و هم می توانند از امکانات داخل فضا برای تخلیه انرژی خود استفاده کنند. این فضا برای نگهداری از گربه های ترسو بسیار توصیه میشود و به دلیل شیشه ای بودن باعث می شود که کم کم با محیط اخت شوند و عادت کنند. گربه های خانگی ممکن است با تغییر مکان و آمدن به پانسیون استرس بگیرند. مخصوصا اینکه از صاحبشان دور می شوند. لذا بودن کنار افراد دیگر و البته نگاه کردن به محیط باعث می شود که گربه کمتر احساس دوری بکند و زودتر با محیط آشنا شود. پرسنل پانسیون گربه هتل میو همواره سعی می کنند تا با گربه ی شما ارتباط برقرار کنند تا گربه شما به ما اعتماد کند و اوقات خوبی را در مجموعه هتل میو سپری کند.