درصورتی که صاحب آنها اجازه بدهد روزی چند ساعت برای بازی به فضای اشتراکی انتقال داده میشوند. این رضایت می بایست به صورت کتبی یا در فرم پذیرش درج شده باشد و یا در پبغام واتساپ به صورت واضح ذکر گردد. در غیر این صورت به هیچ وجه گربه ی شما با گربه ی دیگری تماس نخواهد داشت و مدت اقامت خود را در فضای مخصوص به خود سپری می کند.