خير، دامپزشك به صورت شبانه روزی نداريم، ولی در صورت نیاز دامپزشکان مجربی با مجموعه کار می‌کنند که با هماهنگی به مجموعه تشریف می‌آورند.