هزينه هاي اعلام شده براي هر فضا مربوط به یک گربه هست، اگر بيشتر از يك گربه داريد به ازای هر گربه اضافه در آن فضا ۱۰۰ هزار تومن به مبلغ آن فضا اضافه خواهد شد.