با توجه به محدود بودن فضاها امکان لغو رزروها و عودت وجه وجود ندارد