هر ساعتي در زمان پذیرش مجموعه که گربه خود را می‌آورید، روز اول شما به حساب مي‌آید.
در صورتی که روز بازگشت تا قبل از ساعت ۱۳ ظهر تشریف بیاورید، آن روز محاسبه نخواهد شد و اگر بازگشت شما برای دریافت گربه بعد از ساعت ۱۳ باشد، آن روز هم در روزهای اقامت گربه شما محاسبه می شود.