خير، بخش مراقبتي و درماني نداريم و فقط گربه هاي سالم رو می‌پذیریم.